PORADNIA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH W ŁODZI

Choroby wewnętrzne Łódź2018-10-19T13:00:02+00:00
2018-11-22T13:24:57+00:00
Lek. med. Eliza Dalecka

Kardiolog

Zapisz się

Dr n. med. Anna Kopff

Dr n. med. Anna Kopff z kardiologią jest związana od około 20 lat. Już w czasie studiów, zainteresowana tą dziedziną, zaczęła zdobywać umiejętności w zakresie echokardiografii.
W 1997 roku ukończyła z wynikiem ponad dobrym Akademię Medyczną. W 2001 roku uzyskała tytuł doktora nauk medycznych. Równolegle specjalizowała się z zakresu chorób wewnętrznych uzyskując w 2005r. tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych, następnie w 2008 roku zdała egzamin specjalizacyjny z zakresu kardiologii.
Celem poszerzenia wiedzy z zakresu echokardiografii odbyła także w 2001r. miesięczny staż w Institute of Clinical Physiology, CNR w Pizie (Włochy).

Dr n. med Anna Kopff posiada duże doświadczenie w pracy klinicznej. Zdobywała je m.in. w Szpitalu im. Kopernika w Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii, w Klinice Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, w Szpitalu im. Biegańskiego; obecnie współpracuje (pełniąc dyżury jako kardiolog interwencyjny) m.in. z Pracownią Hemodynamiki Szpitala MSWiA w Łodzi oraz Pracownią Aniografii i Hemodynamiki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM – Centralnego Szpitala Weteranów w Uniwersyteckim Szpitalu i Centrum Kształcenia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (CKD) a także z Pracowniami Hemodynamiki w Zgierzu i Łęczycy.
Dr n. med Anna Kopff posiada duże doświadczenie i umiejętności z zakresu kardiologii inwazyjnej (legitymuje się Certyfikatem Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego) czyli wykonywania zabiegów koronarografii i angioplastyki wieńcowej, dających możliwość najnowocześniejszego i najskuteczniejszego leczenia różnych postaci choroby wieńcowej, ostrych zespołów wieńcowych, w tym zawałów mięśnia sercowego. Stanowi to znakomite podstawy do właściwej, wyważonej kwalifikacji do powyższych zabiegów. W wyborze właściwego postępowania i leczenia (choroby niedokrwiennej serca oraz innych chorób układu krążenia, np. niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu, wady zastawkowe) posługuje się diagnostyką nieinwazyjną jak echokardiografia, próby wysiłkowe, monitorowanie EKG metodą Holtera czy Holter ciśnieniowy.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (European Society of Cardiology, European Association for Cardiovascular Prevention and Rehabilitation oraz European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions.

Jest także autorem, bądź współautorem publikacji i streszczeń zjazdowych oraz rozdziałów podręczników dotyczących kardiologii i echokardiografii (uczestniczyła w przygotowaniu polskiej edycji Feigenbaum’s Echocardiography (2006) i The Echo Manual (2008).
Na bieżąco poszerza swoją wiedzę, biorąc udział w wielu szkoleniach i kursach.

2018-09-28T17:08:14+00:00
Lek. med. Eliza Dalecka

Kardiolog

Zapisz się

Dr n. med. Wojciech Religa

Dr n. med. Wojciech Religa to doświadczony specjalista kardiolog z wieloletnim stażem.
Studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi ukończył w 1988 roku, w 1995 roku uzyskał specjalizację Iº, a w 1996 IIº z chorób wewnętrznych. Natomiast w 1995 roku obronił pracę doktorską, za którą uzyskał nagrodę I stopnia przyznaną przez Łódzki Oddział PTK w 1996 r. W 1998 został asystentem w I Klinice Chorób Wewnętrznych IMW Akademii Medycznej w Łodzi, a w 2000 roku adiunktem w II Katedrze i Klinice Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W tym samym roku uzyskał specjalizację z kardiologii. Od 2005 roku do chwili obecnej jest kierownikiem Samodzielnej Pracowni Hemodynamiki w ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Północna 42.

Do jego zainteresowań naukowych należą: interwencyjne leczenie ostrych zespołów wieńcowych, inwazyjne leczenie wstrząsu kardiogennego, interwencyjne leczenie zaburzeń rytmu i przewodzenia.

Od wielu lat rutynowo przeprowadza zabiegi kardiologii interwencyjnej u chorych ze stabilną i niestabilną chorobą niedokrwienną serca i w świeżym zawale serca, koronaroplastykę, implantację stentów, kontrapulsację wewnątrzaortalną oraz zabiegi interwencyjne u chorych z zaburzeniami rytmu i przewodzenia: implantację i programowanie sztucznych rozruszników serca, w tym jedno i dwujamowych układów stymulujących, urządzeń do resynchronizacji serca i wszczepialnych kardiowerterów defibrylatorów. Opanował wszystkie aktualne techniki stosowane podczas PCI w tym: wykonywanie zabiegów z dostępów udowych, z tętnicy ramiennej, z tętnic promieniowych (obustronnie), zastosowanie stentów powlekanych lekami zapobiegającymi zjawisku restenozy, zastosowanie podczas PCI technik poszerzania wymagających dwóch cewników angioplastycznych, wykonywanie zabiegów PCI u pacjentów w stanie wstrząsu kardiogennego ze wspomaganiem hemodynamicznym za pomocą pompy do wewnątrzaortalnej kontrapulsacji, u pacjentów ze stymulacją endokawitarną oraz sztucznie wentylowanych.
Opublikował wiele prac w recenzowanych czasopismach polskich i zagranicznych.

Wciąż poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w sympozjach i konferencjach zarówno w Polsce jak i zagranicą.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Dr hab. n. med. Tomasz Rechciński to uznany specjalista kardiolog, a do tego ciepły, serdeczny, cierpliwy człowiek z wielką empatią podchodzący do swoich pacjentów.
Dyplom ukończenia Akademii Medycznej w Łodzi otrzymał w 1987 roku. W 1993 ukończył specjalizację z chorób wewnętrznych Iº, a w 1996 IIº , zaś w 2003 specjalizację w zakresie kardiologii. W 1999 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych, a w 2013 doktora habilitowanego nauk medycznych.

W latach 1991-1998 pracował na Oddziale Chorób Wewnętrznych Szpitala im. K. Jonschera w Łodzi, w latach 1999-2010 na Oddziale Kardiologii Szpitala im. W. Biegańskiego. Od 2010 roku jest zatrudniony na Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej Szpitala im. W. Biegańskiego w Łodzi. Jednocześnie od 1998 roku pracuje w Klinice Kardiologii Akademii Medycznej Szpitala im. W. Biegańskiego w Łodzi.
W okresie od 1995 do 2017 roku opublikował 55 prac oryginalnych, 23 prace przeglądowe i 68 doniesień zjazdowych.
Od 1994 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą oraz International Society of Artherosclerosis, a od 2017 roku Fellow od the European Society of Cardiology. Jest także wieloletnim członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. W latach 2017-2019 pełni funkcję Przewodniczącego Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
Jest również członkiem rad naukowych czasopism: World Journal of Hypertension, International Journal of Physical Therapy and Rehabilitation oraz Austin Journal of Sleep Disorders.

2018-09-29T10:52:34+00:00
Lek. med. Eliza Dalecka

Nefrolog

Zapisz się

Dr n. med. Agnieszka Majda

Dr n. med. Agnieszka Majda – lekarz specjalista chorób wewnętrznych oraz nefrologii. Akademię Medyczną w Łodzi ukończyła w 2007 roku. Od roku 2008 pracuje w Klinice Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM w Łodzi, w której w 2014r. uzyskała tytuł specjalisty chorób wewnętrznych. W tym samym roku rozpoczęła szkolenie specjalizacyjne w zakresie nefrologii w Klinice Pediatrii, Immunologii i Nefrologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.

Specjalizację z dziedziny nefrologii uzyskała w 2017 roku. Oprócz działalności klinicznej poświęciła swój czas również na działalność naukową, czego efektem jest tytuł doktora nauk medycznych obroniony w 2015 roku. Swoją wiedzę na bieżąco aktualizuje, uczestnicząc w licznych konferencjach i sympozjach naukowych.

W kręgu zainteresowań klinicznych znajdują się chorzy z przewlekłą chorobą nerek, ostrym uszkodzeniem nerek, z kamicą dróg moczowych, zakażeniami układu moczowego, nadciśnieniem tętniczym, pacjenci z chorobami nerek w cukrzycy. Dr n. med. Agnieszka Majda zajmuje się także pacjentami z przewlekłą chorobą nerek w okresie predializy i dializowanymi. Interesuje się również niefarmakologicznym leczeniem otyłości.

2018-11-22T13:15:10+00:00
Lek. med. Eliza Dalecka

Nefrolog

Zapisz się

Lek. med. Dominik Łacina

Lek. med. Dominik Łacina – lekarz specjalista chorób wewnętrznych i nefrologii. Akademię Medyczną ukończył w roku 2001.

Od wielu lat pracuje w Klinice Nefrologii, Hipertensjologii i Transplantologii Nerek Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, obecnie w Oddziale Nefrologii USK nr1 im. N Barlickiego w Łodzi. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego.

Zajmuje się leczeniem pacjentów z chorobami nerek, po przeszczepie oraz dializowanymi otrzewnowo i hemodializowanymi.

2018-09-28T17:07:41+00:00
Lek. med. Eliza Dalecka

Kardiolog

Zapisz się

Dr hab. n. med. Tomasz Rechciński

Dr hab. n. med. Tomasz Rechciński to uznany specjalista kardiolog, a do tego ciepły, serdeczny, cierpliwy człowiek z wielką empatią podchodzący do swoich pacjentów.
Dyplom ukończenia Akademii Medycznej w Łodzi otrzymał w 1987 roku. W 1993 ukończył specjalizację z chorób wewnętrznych Iº, a w 1996 IIº , zaś w 2003 specjalizację w zakresie kardiologii. W 1999 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych, a w 2013 doktora habilitowanego nauk medycznych.

W latach 1991-1998 pracował na Oddziale Chorób Wewnętrznych Szpitala im. K. Jonschera w Łodzi, w latach 1999-2010 na Oddziale Kardiologii Szpitala im. W. Biegańskiego. Od 2010 roku jest zatrudniony na Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej Szpitala im. W. Biegańskiego w Łodzi. Jednocześnie od 1998 roku pracuje w Klinice Kardiologii Akademii Medycznej Szpitala im. W. Biegańskiego w Łodzi.
W okresie od 1995 do 2017 roku opublikował 55 prac oryginalnych, 23 prace przeglądowe i 68 doniesień zjazdowych.
Od 1994 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą oraz International Society of Artherosclerosis, a od 2017 roku Fellow od the European Society of Cardiology. Jest także wieloletnim członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. W latach 2017-2019 pełni funkcję Przewodniczącego Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
Jest również członkiem rad naukowych czasopism: World Journal of Hypertension, International Journal of Physical Therapy and Rehabilitation oraz Austin Journal of Sleep Disorders.

2018-09-28T17:04:51+00:00
Lek. med. Eliza Dalecka

Kardiolog

Zapisz się

Dr hab. n. med. Michał Kidawa

Doktor habilitowany nauk medycznych Michał Kidawa ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Łodzi w 1996 roku z drugą lokatą otrzymując dyplom z wyróżnieniem.
Już w trakcie studiów wykazywał zainteresowanie kardiologią, czego wyrazem był praca w studenckim kole naukowym w Klinice Kardiologii Instytutu Chorób Wewnętrznych.
W 1996 roku rozpoczął studia doktoranckie, a od 2001 roku został zatrudniony w Klinice Kardiologii Instytutu Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, najpierw jako asystent, a następnie jako adiunkt gdzie pracował do marca 2011. W marcu 2011 został zatrudniony na stanowisku Kierownika Pracowni Hemodynamiki w Zakładzie Kardiologii Inwazyjnej. Od 01.11.2014 do chwili obecnej jest Kierownikiem Pracowni Hemodynamiki i Angiokardiografii Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zlokalizowanego w Centrum Kliniczno-Dydaktycznym UM w Łodzi.
Ponadto jest członkiem Rady Katedry Kardiologii i Kardiochirurgii UM w Łodzi.
W 2001 uzyskał I stopień specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych, a w roku 2004 po złożeniu egzaminu państwowego – tytuł specjalisty w zakresie chorób wewnętrznych. W roku 2008 po zdaniu egzaminu państwowego uzyskał tytuł specjalisty kardiologa.
Ponadto, w roku 1998 uzyskał, z wyróżnieniem, stopień naukowy doktora nauk medycznych, a w roku 2011 stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny (specjalność kardiologia).
Od początku swojej pracy zawodowej wykazywał zainteresowanie kardiologią interwencyjną, a także echokardiografią. Od 1998 r jest samodzielnym operatorem i wykonuje badania IVUS (ultrasonografia wewnątrznaczyniowa) i FFR (pomiar cząstkowej rezerwy wieńcowej) oraz zabiegi koronarografii, a także koronaroplastyki, u chorych leczonych w trybie planowym, a także u pacjentów z zawałem serca. Ponadto wykonuje zabiegi udrożnienia przewlekle zamkniętych naczyń wieńcowych, zabiegi przezskórnej implantacji zastawki aortalnej (TAVI), a także zabiegi przezskórnego zamknięcia ubytków przegrody międzyprzedsionkowej (ASD, PFO), przegrody międzykomorowej (VSD) i zamknięcia przetrwałego przewodu tętniczego (PDA). Posiada certyfikat Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych.
W roku 1993 roku odbył 3 miesięczny staż w USA, w szpitalu Jackson’s Memorial Hospital, a w roku 1995 – 3 miesięczny staż w University of Cambridge.
W 2002 roku otrzymał nagrodę Ministra Zdrowia za wybitna rozprawę na tytuł doktora n. medycznych.
Z początkiem maja 2003 roku rozpoczął roczne stypendium naukowe w Klinice Kardiologii Instytutu Kardiologii i Kardiochirurgii Szpitala Pitie Salpetrie. w Paryżu, gdzie uczestniczył w europejskim programie badań chorób układu sercowo-naczyniowego – EUROGRNE.
Ponadto dr hab. n. med. Michał Kidawa jest członkiem: Towarzystwa Internistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Kardiologicznegp, Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, a od 2015 jest członkiem zarządu Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. W roku 2012 otrzymał tytuł “Fellow of the European Society of Cardiology”

2018-09-28T17:05:18+00:00
Lek. med. Eliza Dalecka

Kardiolog

Zapisz się

Dr hab. n. med. Ewa Trzos

Dr hab. n. med. Ewa Trzos jest specjalistą kardiologiem i specjalistą chorób wewnętrznych.

Posiada duże doświadczenie w pracy klinicznej. Zdobywała je pracując w Klinice Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, w Szpitalu im. Biegańskiego. Przez wiele lat kierowała tam Odcinkiem Intensywnej Opieki Kardiologicznej. Jednak szczególnym jej zainteresowaniem są zaburzenia rytmu serca. Temu zagadnieniu poświęciła swą pracę habilitacyjną pt: „Mikrowoltowa naprzemienność załamka T oraz inne wskaźniki elektrokardiograficzne w ocenie ryzyka nagłych zdarzeń sercowych u chorych z niewydolnością serca”

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (European Society of Cardiology)

Jest także autorem, bądź współautorem publikacji i streszczeń zjazdowych oraz rozdziałów podręczników dotyczących kardiologii. Na bieżąco poszerza swoją wiedzę, biorąc udział w wielu szkoleniach i kursach.

Dr hab. n. med. Ewa Trzos ma holistyczne podejście do pacjenta, jest wyjątkowo dociekliwa, skrupulatna i nie bagatelizuje żadnych objawów zgłaszanych przez chorego.

2018-09-28T16:33:04+00:00
Lek. med. Eliza Dalecka

Geriatra

Zapisz się

Dr n. med. Monika Rynkowska-Kidawa

Doktor nauk medycznych Monika Rynkowska-Kidawa ukończyła Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Łodzi w 1996 roku.
Po ukończeniu studiów i odbyciu stażu podyplomowego podjęła pracę w Oddziale Chorób Wewnętrznych Szpitala im. dr. Karola Jonschera początkowo jako asystent następnie jako zastępca Ordynatora.

Obenie pełni funkcję Ordynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych i Geriatrii w MCM im. dr. K. Jonschera.
W 2001 uzyskała I stopień specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych, a w roku 2004 po złożeniu egzaminu państwowego – tytuł specjalisty w zakresie chorób wewnętrznych.

W roku 2009 po zdaniu egzaminu państwowego uzyskała tytuł specjalisty geriatrii.
Celem pogłębiania wiedzy uczestniczy w licznych szkoleniach ,zjazdach i kursach. Posiada umiejętność wykonywania badań USG jamy brzusznej potwierdzoną certyfikatem Roztoczańskiej Szkoły Ultrasonografii.

W swojej pracy doktorskiej zajęła się problemem nadciśnienia tętniczego u osób starszych.
Jest osobą energiczną i zdecydowaną. W sposób bardzo empatyczny podchodzi do pacjentów, szczególnie w wieku podeszłym. Posiada wiedzę i doświadczenie umożliwiające rozwiązywanie problemów medycznych związanych ze starością.
Jest członkiem Towarzystwa Internistów Polskich i Polskiego Towarzystwa Geriatrycznego.

2018-11-22T13:12:01+00:00
Lek. med. Eliza Dalecka

Gastrolog, Gastroenterolog

Zapisz się

Lek. med. Milena Padysz

Lek. med. Milena Padysz ukończyła w 2010 roku Wydział Wojskowo-Lekarski na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Od początku swojej praktyki zawodowej związana jest z Kliniką Gastroenterologii Uniwersytetu Medycznego, Centralnego Szpitala Klinicznego im. WAM. Od 2017 roku specjalista chorób wewnętrznych, wkrótce rozpocznie specjalizację z gastroenterologii.

Od 2012 roku rozpoczęła studia doktoranckie na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Obecnie przygotowuje się do obrony pracy doktorskiej pt: ” Ocena wybranych parametrów stanu zapalnego w korelacji z obrazem klinicznym choroby Leśniowskiego-Crohna”.

Podczas pracy w Klinice Gastroenterologii zajmuje się rozpoznawaniem i leczeniem chorób przewodu pokarmowego, zwłaszcza nieswoistych chorób zapalnych jelit, choroby uchyłkowej jelita grubego, zaburzeń czynnościowych jelit, a także chorób przełyku, żołądka, pęcherzyka żółciowego i trzustki.

W 2014 i 2015 roku ukończyła szkolenia w Roztoczańskiej Szkole Ultrasonografii w zakresie diagnostyki ultrasonograficznej narządów jamy brzusznej. 

Prowadzi wykłady i zajęcia kliniczne ze studentami Wydziału Wojskowo-Lekarskiego. Jest także jednym z opiekunów studenckiego koła naukowego przy Klinice Gastroenterologii.

Jest autorem publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych. Bierze udział w wielu konferencjach naukowych w Polsce i za granicą. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii.

2018-11-22T13:13:47+00:00
Lek. med. Eliza Dalecka

Gastrolog, Gastroenterolog

Zapisz się

Dr n. med. Katarzyna Winter

Dr n. med. Katarzyna Winter jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Studia ukończyła w 2008 roku z wyróżnieniem. W trakcie trwania studiów była związana z Kliniką Chorób Przewodu Pokarmowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Norberta Barlickiego w Łodzi, jako studentka indywidualnego toku studiów. Po uzyskaniu dyplomu i odbyciu stażu podyplomowego pozostała, w charakterze starszego asystenta, w Klinice Chorób Przewodu Pokarmowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. N. Barlickiego w Łodzi. Ukończyła również Studia Doktoranckie ww. klinice.

W 2015 roku ukończyła specjalizację z chorób wewnętrznych i rozpoczęła specjalizację z gastroenterologii. Jest członkiem Polskiego Klubu Trzustkowego, Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego, European Pancreatic Club oraz Polskiego Towarzystwa Profilaktyki Chorób Nowotworowych Przewodu Pokarmowego.

Zainteresowania zawodowe Pani doktor skupiają się wokół diagnostyki i leczenia ostrego i przewlekłego zapalenia trzustki oraz raka tego narządu, jak również chorób dróg żółciowych. Każdego roku uaktualnia swoją wiedzę medyczną i prezentuje swoje prace naukowe na licznych konferencjach gastroenterologicznych krajowych i zagranicznych m.in.: United European Gastroenterology Week, European Pancreatic Club Meeting, Digestive Disease Week.

Jest również autorką publikacji w polskich i zagranicznych czasopismach, jak również autorką rozdziałów książek z zakresu gastroenterologii.

2018-09-28T16:24:30+00:00
Lek. med. Eliza Dalecka

Gastrolog, Gastroenterolog

Zapisz się

Dr n. med. Ewa Walecka-Kapica

Dr n. med. Ewa Walecka–Kapica należy do grona doświadczonych pracowników Uniwersytetu Medycznego. Ukończyła Akademię Medyczną w 1994 roku. W 2002 roku uzyskała tytuł doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy: „Wpływ zakażenia Helicobacter pylori na mikrokrążenie w błonie śluzowej żołądka oraz stężenie tlenku azotu i anionorodnika ponadtlenkowego w surowicy krwi u osób z przewlekłym aktywnym zapaleniem błony śluzowej żołądka”.Jest specjalistą II stopnia z zakresu chorób wewnętrznych oraz specjalistą gastroenterologiem.

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem pacjentów w Klinice Gastroenterologii Uniwersytetu Medycznego Centralnego Szpitala Klinicznego im. WAM, gdzie pracuje od początku swojej pracy zawodowej. Swe zainteresowania zawodowe rozwija przede wszystkim w zakresie nieswoistych chorób zapalnych jelit (choroba Leśniowskiego – Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego), chorób czynnościowych przewodu pokarmowego a także chorób związanych z zakażeniem H. pylori. Uczestniczyła w wielu międzynarodowych programach klinicznych, dotyczących między innymi terapii biologicznych w nieswoistych zapaleniach jelit a także nowoczesnych metod terapii zespołu jelita nadwrażliwego; licznych kursach i konferencjach krajowych i międzynarodowych. Od wielu lat wykonuje badania ultrasonograficzne jamy brzusznej a także badania endoskopowe górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Przez dwa lata prowadziła także z ramienia Kliniki Gastroenterologii poradnictwo drogą internetową dla pacjentów z chorobami przewodu pokarmowego.

Dodatkową, nie mniej ważną dziedziną zainteresowań jest dietetyka i żywienie kliniczne. Doświadczenia w tym zakresie zdobywała na licznych szkoleniach i kursach krajowych i zagranicznych (m. in. w USA – w Johns Hopkins University of Baltimore). Ukończyła również międzynarodowy kurs SCOPE prowadzony przez Founding and European SCOPE, dotyczący roli przewodu pokarmowego w otyłości.
Jest autorką 58 publikacji oryginalnych, artykułów poglądowych i przeglądowych oraz rozdziałów w podręcznikach. Ponadto jest promotorem i recenzentem licznych prac licencjackich i magisterskich na Wydziale Nauk o Zdrowiu Kierunku Dietetyki.

2018-09-29T11:41:36+00:00
Lek. med. Eliza Dalecka

Specjalista chorób wewnętrznych i reumatologii

Zapisz się

Lek. med. Bogusława Jaremczyszyn

Lek. med. Bogusława Jaremczyszyn jest lekarzem z kilkudziesięcioletnim stażem pracy, specjalistą chorób wewnętrznych i reumatologii.

W 1980 roku ukończyła Akademię Medyczną w Łodzi. Specjalizację z chorób wewnętrznych zakończyła w 1987 roku, natomiast w 1992 roku uzyskała tytuł specjalisty reumatologa.

Od 1995 roku pracuje w Wojewódzkiej Poradni Reumatologicznej i Oddziale Reumatologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Na bieżąco poszerza swoją wiedzę, biorąc udział w wielu zjazdach, kongresach, szkoleniach i kursach.

Lek. med. Bogusława Jaremczyszyn posiada ogromne doświadczenie w zakresie diagnostyki i leczenia chorób reumatologicznych m.in. reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS), dny moczanowej, tocznia układowego, twardziny, zapalenia wielomięśniowego i skórno-mięśniowego, zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK), łuszczycowego zapalenia stawów, choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa i stawów, zespołu Sjögrena, zespołu Reynauda oraz innych chorób związanych z bólami stawów i kręgosłupa.

2018-09-29T11:40:54+00:00
Lek. med Anna Kacerka

Specjalista chorób wewnętrznych i reumatologii

Zapisz się

Dr n. med. Magdalena Połubińska

Dr n. med. Magdalena Połubińska jest specjalistą w zakresie chorób wewnętrznych i reumatologii. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy klinicznej i naukowej. Aktualnie pracuje w Odziale Reumatologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi. Jest członkiem kilku towarzystw naukowych m.in. Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Jest także autorem, bądź współautorem wielu publikacji i streszczeń zjazdowych. Na bieżąco poszerza swoją wiedzę, biorąc udział w wielu szkoleniach i kursach dotyczących reumatologii.

Jest ekspertem w zakresie diagnostyki oraz nowoczesnych metod terapii chorób reumatycznych m.in. reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS), dny moczanowej, tocznia układowego, twardziny, zapalenia wielomięśniowego i skórno-mięśniowego, zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK), łuszczycowego zapalenia stawów, choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa i stawów, zespołu Sjögrena, zespołu Reynauda oraz innych chorób związanych z bólami stawów i kręgosłupa.

2018-09-28T16:54:04+00:00
Lek. med Maria Frasunkiewicz

Diabetolog

Zapisz się

Dr n. med. Konrad Walczak

Absolwent XIII L. O. im. Marii Piotrowiczowej w Łodzi z 1991 roku. W 1998 r. ukończył studia na wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Staż podyplomowy odbył w Szpitalu im. Kopernika w Łodzi. W latach 2001 – 2004 w ramach specjalizacji z zakresu Chorób Wewnętrznych, rezydent na Oddziale Chorób Wewnętrznych w Szpitalu im. Madurowicza w Łodzi. Od 2004 roku asystent, następnie kolejno starszy asystent oraz adiunkt w Klinice Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii USK im. WAM – CSW w Łodzi. W 2009 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych. Posiada specjalizację z zakresu chorób wewnętrznych i diabetologii. Jest zastępcą Dyrektora ds. Medycznych USK im. WAM – CSW w Łodzi.

Członek Towarzystwa Internistów Polskich oraz Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

2018-09-28T15:14:54+00:00
Lek. med Justyna Ciupińska

Diabetolog

Zapisz się

Lek. med. Sławomir Kozanecki

Lek. med. Sławomir Kozanecki ukończył Akademię Medyczną w Łodzi 2002 roku.

W 2009 roku uzyskał tytuł specjalisty z zakresu chorób wewnętrznych, a następnie specjalisty diabetologa w 2013 roku.

Lek. med. Sławomir Kozanecki posiada wieloletnie doświadczenie w pracy klinicznej i naukowej. Od wielu lat pracuje w Oddziale Klinicznym Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii Szpitala im. N. Barlickiego w Łodzi. Od kilku lat jest konsultantem w dziedzinie diabetologii w Szpitalu im. N. Barlickiego w Łodzi.

Oprócz działalności klinicznej poświęcił swój czas również na działalność naukową – przez wiele lat pracował w Klinice Diabetologii i Chorób Metabolicznych UM w Łodzi w Szpitalu im. N. Barlickiego w Łodzi. Jest autorem, bądź współautorem publikacji i streszczeń zjazdowych.

Aktualnie przygotowuje się do obrony tytułu doktora nauk medycznych.

Jest członkiem wielu towarzystw naukowych m.in. Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (PTD). Na bieżąco poszerza swoją wiedzę, biorąc udział w wielu szkoleniach i kursach.

Lek. med. Sławomir Kozanecki jest specjalistą w diagnostyce i leczeniu cukrzycy u osób dorosłych, także cukrzycy ciężarnych.

Doktor to człowiek przemiły, uśmiechnięty i bardzo zaangażowany w sprawę pacjenta.

Choroby wewnętrzne