Project Description

Dr n. med. Monika Rynkowska-Kidawa

Doktor nauk medycznych Monika Rynkowska-Kidawa ukończyła Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Łodzi w 1996 roku.
Po ukończeniu studiów i odbyciu stażu podyplomowego podjęła pracę w Oddziale Chorób Wewnętrznych Szpitala im. dr. Karola Jonschera początkowo jako asystent następnie jako zastępca Ordynatora.

Obenie pełni funkcję Ordynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych i Geriatrii w MCM im. dr. K. Jonschera.
W 2001 uzyskała I stopień specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych, a w roku 2004 po złożeniu egzaminu państwowego – tytuł specjalisty w zakresie chorób wewnętrznych.

W roku 2009 po zdaniu egzaminu państwowego uzyskała tytuł specjalisty geriatrii.
Celem pogłębiania wiedzy uczestniczy w licznych szkoleniach ,zjazdach i kursach. Posiada umiejętność wykonywania badań USG jamy brzusznej potwierdzoną certyfikatem Roztoczańskiej Szkoły Ultrasonografii.

W swojej pracy doktorskiej zajęła się problemem nadciśnienia tętniczego u osób starszych.
Jest osobą energiczną i zdecydowaną. W sposób bardzo empatyczny podchodzi do pacjentów, szczególnie w wieku podeszłym. Posiada wiedzę i doświadczenie umożliwiające rozwiązywanie problemów medycznych związanych ze starością.
Jest członkiem Towarzystwa Internistów Polskich i Polskiego Towarzystwa Geriatrycznego.