Project Description

Lek. med. Eliza Dalecka

Kardiolog

Dr n. med. Wojciech Religa

Dr n. med. Wojciech Religa to doświadczony specjalista kardiolog z wieloletnim stażem.
Studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi ukończył w 1988 roku, w 1995 roku uzyskał specjalizację Iº, a w 1996 IIº z chorób wewnętrznych. Natomiast w 1995 roku obronił pracę doktorską, za którą uzyskał nagrodę I stopnia przyznaną przez Łódzki Oddział PTK w 1996 r. W 1998 został asystentem w I Klinice Chorób Wewnętrznych IMW Akademii Medycznej w Łodzi, a w 2000 roku adiunktem w II Katedrze i Klinice Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W tym samym roku uzyskał specjalizację z kardiologii. Od 2005 roku do chwili obecnej jest kierownikiem Samodzielnej Pracowni Hemodynamiki w ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Północna 42.

Do jego zainteresowań naukowych należą: interwencyjne leczenie ostrych zespołów wieńcowych, inwazyjne leczenie wstrząsu kardiogennego, interwencyjne leczenie zaburzeń rytmu i przewodzenia.

Od wielu lat rutynowo przeprowadza zabiegi kardiologii interwencyjnej u chorych ze stabilną i niestabilną chorobą niedokrwienną serca i w świeżym zawale serca, koronaroplastykę, implantację stentów, kontrapulsację wewnątrzaortalną oraz zabiegi interwencyjne u chorych z zaburzeniami rytmu i przewodzenia: implantację i programowanie sztucznych rozruszników serca, w tym jedno i dwujamowych układów stymulujących, urządzeń do resynchronizacji serca i wszczepialnych kardiowerterów defibrylatorów. Opanował wszystkie aktualne techniki stosowane podczas PCI w tym: wykonywanie zabiegów z dostępów udowych, z tętnicy ramiennej, z tętnic promieniowych (obustronnie), zastosowanie stentów powlekanych lekami zapobiegającymi zjawisku restenozy, zastosowanie podczas PCI technik poszerzania wymagających dwóch cewników angioplastycznych, wykonywanie zabiegów PCI u pacjentów w stanie wstrząsu kardiogennego ze wspomaganiem hemodynamicznym za pomocą pompy do wewnątrzaortalnej kontrapulsacji, u pacjentów ze stymulacją endokawitarną oraz sztucznie wentylowanych.
Opublikował wiele prac w recenzowanych czasopismach polskich i zagranicznych.

Wciąż poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w sympozjach i konferencjach zarówno w Polsce jak i zagranicą.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Dr hab. n. med. Tomasz Rechciński to uznany specjalista kardiolog, a do tego ciepły, serdeczny, cierpliwy człowiek z wielką empatią podchodzący do swoich pacjentów.
Dyplom ukończenia Akademii Medycznej w Łodzi otrzymał w 1987 roku. W 1993 ukończył specjalizację z chorób wewnętrznych Iº, a w 1996 IIº , zaś w 2003 specjalizację w zakresie kardiologii. W 1999 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych, a w 2013 doktora habilitowanego nauk medycznych.

W latach 1991-1998 pracował na Oddziale Chorób Wewnętrznych Szpitala im. K. Jonschera w Łodzi, w latach 1999-2010 na Oddziale Kardiologii Szpitala im. W. Biegańskiego. Od 2010 roku jest zatrudniony na Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej Szpitala im. W. Biegańskiego w Łodzi. Jednocześnie od 1998 roku pracuje w Klinice Kardiologii Akademii Medycznej Szpitala im. W. Biegańskiego w Łodzi.
W okresie od 1995 do 2017 roku opublikował 55 prac oryginalnych, 23 prace przeglądowe i 68 doniesień zjazdowych.
Od 1994 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą oraz International Society of Artherosclerosis, a od 2017 roku Fellow od the European Society of Cardiology. Jest także wieloletnim członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. W latach 2017-2019 pełni funkcję Przewodniczącego Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
Jest również członkiem rad naukowych czasopism: World Journal of Hypertension, International Journal of Physical Therapy and Rehabilitation oraz Austin Journal of Sleep Disorders.